Obchodní podmínky společnosti Lucky Fashion, v.o.s.

 

Lucky Fashion v.o.s.

se sídlem Korunní 822/63, 709 00 Ostrava

IČ: 02875128

DIČ: CZ

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisovná zn. A 21227

 

(dále jen „prodávající“ nebo Lucky Fashion v.o.s)

a kupujícího (zákazník, spotřebitel, podnikatel).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“) jsou platné pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.itmoda.cz nebo www.luckyfashion.cz provozovaného společností Lucky Fashion v.o.s. a

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

1.1. Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost Lucky Fashion v.o.s. se sídlem Korunní 822/63, 709 00 Ostrava

IČ: 02875128, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis.zn. A 21227 a je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec

samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Lucky Fashion nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetovém obchodě prodávajícího provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.itmoda.cz nebo www.luckyfashion.cz (dále jen „webová stránka“). Nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a výslovně uvedenými dodacími lhůtami u jednotlivých produktů, a že s nimi souhlasí. S těmito obchodními podmínkami je kupující spotřebitel povinen se seznámit před vlastním uskutečněním objednávky.

 

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá žádný vliv.

 

Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího pouze v případě, že tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami prodávajícího.

 

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

V případě porušení podmínek kupní smlouvy a obchodních podmínek kupujícím, si prodávající plně vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, čímž vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy.

 

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím spotřebitelem, mimo jiné těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy a nebo její části nedojde.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 

* má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

* věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

* věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat:

 

* dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

 

* Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na      výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

 

* u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

* na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

* u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

 

Má-li věc vadu, z níž je Lucky Fashion zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

4. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta 14 dnů počíná plynout dnem následujícím od doručení zboží přepravcem na uvedenou adresu. Po uplynutí této lhůty nebude odstoupení od smlouvy možné. Nedodržením zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy budou požadovány úhrady veškerých dalších nákladů, které nerespektováním této lhůty vzniknou.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinnen nás předem upozornit 

oznámením o odstoupení od smlouvy na adresu elektronické pošty prodávajícího it-moda@seznam.cz. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle společnosti Lucky Fashion v.o.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti Lucky Fashion v.o.s. obdržel, a to na své náklady.

 

Prodávající doporučuje kupujícímu, aby zásilku, kterou vrací, vždy odeslal jako pojištěnou a sledovatelnou zásilku, alespoň v hodnotě zasílaného zboží dle kupní smlouvy, aby v případě ztráty nebo poškození zásilky ze strany přepravce, bylo možné uplatnit po přepravci vzniklou škodu.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození baličku se zbožím odeslaným nevhodným způsobem ze strany kupujícího.

 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bankovním převodem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal a v původním nepoužitém stavu. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo částečně spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

 

Pokud je vrácené zboží poškozeno byť jen částečně, prodávající jednostranně uplatní na spotřebiteli právo na náhradu škody a započte svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Kupující je plně zodpovědný za stav zboží, ve kterém jej prodávajícímu vrátí.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

* o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 

* o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

* o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

* o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

* o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

* o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

* o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

* o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

* o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

* o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

* o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Vyprodáno“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje a i přes uvedený status „Vyprodáno“, zboží na webu zakoupí a odešle objednávku bez předchozí dohody.

 

Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet a v případě úhrady prostřednictvím platební brany PayU, bude platba ponížená o transakční poplatky dle platného ceníku provozovatele platební brány PayU.

 

5. PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoliv, do doby převzetí zboží kupujícím, a v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu dle kupní smlouvy bez zbytečného odkladu bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Tímto odstoupením od kupní smlouvy prodávajícím nevzniká kupujícímu žádné právo na náhradu škody.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem reklamovat zboží pořízené od prodávajícího.

 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem zahrnutým v těchto Všeobecných obchodních podmínkach ještě před objednáním zboží.

 

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího, kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem obsaženým v těchto obchodních podmínkach.

 

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím.

 

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.

Kupující může reklamovat zboží, které vykazuje vadu, odesláním předmětného zboží poštou na adresu:

 

Reklamace GS Money Express

Alšovo nám 693/2

708 00 Ostrava - Poruba

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození a zásilka reklamovaného zboží musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

 

Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

* mechanickým poškozením zboží,

*používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

* provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

* zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

* zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

 

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 60 dnů ode dne

uplatnění reklamace.

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony

České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

8. PROVOZNÍ DOBA E-SHOPU

Objednávky přes internetový obchod na stránce www.itmoda.cz a www.luckyfashion.cz   24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Dotazy k Vašim objednávkám jsou vyřizovány obvykle do 48 hodin v pracovní dny ( pondělí – pátek) a to v době od 10.00 – 17.00 a to pouze v elektronické podobě odesláním e-mailu na

it-moda@seznam.cz

 

Zboží je obvykle vyskladňováno do 48 hodin od přijaté platby, a to v pracovní dny (pondělí – pátek), vždy záleží na skladové dostupnosti zboží. Nejpozdějí však do 14 dnů. Přijetí platby se rozumí zobrazení platby ve výpisu zaslaném bankou. Výpisy jsou zasílány ze strany banky s 24 hodinovým prodlením a pouze v pracovní dny. Mezibankovní platební styk trvá obvykle až 2 pracovní dny dle zákona o platebním styku.

 

Prodávající po přijetí platby kupujícího vždy informuje s potvrzením přijaté platby a rekapitulací uvedené dodací lhůty, včetně předpokládaného data doručení zboží. Dodací lhůty nelze bez předchozí dohody měnit.

 

9. CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou včetně DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

* platba předem bankovním převodem,

* platby prostřednictvím platební brány Pay Pall, je kupující přesměrován na server třetí strany, kde vyplní příslušné platební údaje.

* platba dobírkou (dobírka je možná, pouze u zboží skladem)

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Lucky Fashion v.o.s., avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

11. DODACÍ PODMÍNKY

Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně souhlasí s uvedenou dodací lhůtou, přičemž dodací lhůta je výslovně uvedena v KAŽDÉM popisu produktu a níže uvedenými ustanoveními Obchodních podmínek.

 

Je povinností kupujícího se s uvedenou dodací lhůtou řádně seznámit. Pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že se prodávající a kupující domluví na jiném způsobu dodání zboží, na základě výslovného přání kupujícího, nese kupující veškeré náklady a rizika s takovým způsobem dopravy spojené.

 

Dodací lhůta má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené opožděným dodáním a nebo nedoručením zboží z jakéhokoliv důvodu. Každý balíček se zbožím je odesílán jako pojištěná a sledovatelná zásilka.

 

Ve výjimečných případech může z důvodu přetížení zahraničních přepravců dojít k prodlení oproti obvyklé dodací lhůtě až na 60 dní a na tuto skutečnost prodejce nemá žádný vliv a není možné tuto lhůtu jakkoliv ovlivnit.

 

Kupující nákupem produktů souhlasí s možným prodlením. Pokud by dodací lhůta od data podání do přepravy přesáhla lhůtu 60 dnů, bude kupujícímu automaticky vrácena platba v plné výši dle uzavřené smlouvy.

 

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je obvykle 24 měsíců a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

 

 13.DOPRAVA

 

Způsoby doručení

Osobní odběr Ostrava-Poruba - ZDARMA

PPL CZ Private - platba předem na bankovní účet 89

PPL CZ Private - paypal platba předem 89

PPL CZ Private - dobírka 120

  • zboží bude doručeno do druhého pracovního
  • doručení je v krajských městech s přívlastkem "Večerní doručení", tzn. že je doručováno mezi 17:00- 21:00
  • dne ráno před doručením Vás bude kontaktovat kurýr a domluví si s Vámi přesné místo a čas doručení
  • při využití tohoto způsobu dopravy je nutné zadávat telefonní číslo, na kterém jste k zastižení
  • zásilku můžete sledovat na adrese: www.ppl.cz v menu najdete pole "sledování zásilky" kam napíšete číslo zásilky, které je Vám zasláno emailem
  • Prosíme, zkontrolujte při přebírání zásilky stav obalu zásilky, zejména pak, zda není jakýmkoli způsobem porušena naše páska a není opravovaná páskou s jiným potiskem, páskou bílou, nebo páskou průhlednou. V případě jakéhokoliv poškození nebo podezření zapište tuto výhradu a specifikaci poškození do protokolu řidiče při podpisu přijetí zásilky
  • V případě pochybností o stavu obalu nebo zásilky máte možnost zásilku odmítnout. V takovém případě nás ihned informujte na dalším postupu. Pokud zásilku převezmete a zjistíte poškození, či ztrátu obsahu později, nemůžeme již vstoupit do případného reklamačního řízení mezi Vámi a doručovací společností. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.
  • V případě, že převezmete zásilku a až po otevření zjistíte, že její obsah je poškozený, kontaktujte zákaznickou linku + 420 739 523 665

 

PPL SR Export - platba předem na bankovní účet 250

  • zboží bude doručeno do druhého pracovního


Osobní odběr Ostrava-Poruba

provozovna GSME
Alšovo nám.693/2
Ostrava - Poruba

Pondělí 8:00–12:00, 12:30–21:00
Úterý 8:00–12:00, 12:30–21:00
Středa 8:00–12:00, 12:30–21:00
Čtvrtek 8:00–12:00, 12:30–21:00
Pátek 8:00–12:00, 12:30–21:00
Sobota 8:00–12:00, 12:30–21:00
Neděle 8:00–12:00, 12:30–21:00

 

14.Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím, řeší obecné soudy.

 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

15. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy

it-moda@seznam.cz

 

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2015